Notícia destacada: Declaracions dels portaveus dels grups polítics de l’Ajuntament de Roquetes del 10 d’octubre de 2023.

ERC – Sisco Ollé: https://youtu.be/CyqJm3mEzbI

PSC-CP – Josep Maria Beltránhttps://youtu.be/QULEVTn9pD8

Movem Roquetes – https://youtu.be/RB-DUIuRMoQ

Junts per Roquetes i la Ravaleta – Lídia Saura: https://youtu.be/6QkiWlm25E4

El dimarts 10 d’octubre de 2023 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Extraordinari número: 16/2023.
La regidora del PSC, Georgina Ebrí, va excusar la seva absència per motius personals.

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1. Motivació de la convocatòria de sessió extraordinària del Ple, en virtut de l’article 80.1 del ROF.

URBANISME, ACTIVITATS I CONTRACTES

2. Aprovar definitivament, si procedeix, el Projecte municipal d’obra ordinària «Vorera de la Rotonda 1 d’octubre,  Fase, de Roquetes», i continuar la tramitació de l’expedient d’expropiació corresponent.

APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Aprovar, si procedeix, la resolució de les al·legacions presentades contra l’acord plenari, de 29 d’agost de 2023, d’incoació de l’expedient de resolució del contracte de concessió d’obra pública de la Piscina Coberta Climatitzada Municipal de Roquetes, i la sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.

APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA

4. Aprovar inicialment, si procedeix, l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/2023, mitjançant suplement de crèdit, finançat amb baixes de crèdit.

APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Aprovar provisionalment, si procedeix, la imposició i modificació de les Ordenances Fiscals i preus públics, per a l’any 2024.

APROVAT PER MAJORIA
Vots a favor: ERC.
Vots d’abstenció: PSC-CP, Movem, Junts.