Aquest dimarts 10 d’octubre de 2023 s’ha celebrat a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Extraordinari número: 16/2023.
La regidora del PSC, Georgina Ebrí, ha excusat la seva absència per motius personals.

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1. Motivació de la convocatòria de sessió extraordinària del Ple, en virtut de l’article 80.1 del ROF.

URBANISME, ACTIVITATS I CONTRACTES

2. Aprovar definitivament, si procedeix, el Projecte municipal d’obra ordinària «Vorera de la Rotonda 1 d’octubre,  Fase, de Roquetes», i continuar la tramitació de l’expedient d’expropiació corresponent.

APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Aprovar, si procedeix, la resolució de les al·legacions presentades contra l’acord plenari, de 29 d’agost de 2023, d’incoació de l’expedient de resolució del contracte de concessió d’obra pública de la Piscina Coberta Climatitzada Municipal de Roquetes, i la sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.

APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA

4. Aprovar inicialment, si procedeix, l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/2023, mitjançant suplement de crèdit, finançat amb baixes de crèdit.

APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Aprovar provisionalment, si procedeix, la imposició i modificació de les Ordenances Fiscals i preus públics, per a l’any 2024.

APROVAT PER MAJORIA
Vots a favor: ERC.
Vots d’abstenció: PSC-CP, Movem, Junts.