El dimarts 29 de març de 2022 es va celebrar el ple Ordinari del mes de març de l’Ajuntament de Roquetes.

ORDRE DEL DIA.

ALCALDIA

 1. Aprovar, si procedeix, acta Ple ordinari núm. 5/2022, de data 22 de febrer de 2022.

APROVAT PER UNANIMITAT.

 1. Aprovar, si procedeix, acta Ple extraordinari núm. 6/2022 de data 28 de febrer de 2022.

APROVAT PER UNANIMITAT.

 1. Aprovar, si procedeix, acta Ple extraordinari núm. 7/2022, de data 7 de març de 2022.

APROVAT PER UNANIMITAT.

QUALITAT DE VIDA, POLITICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT

 Aprovar, si procedeix, Declaració institucional del 8 de març de 2022, Dia Internacional de les Dones

APROVAT PER UNANIMITAT.

TURISME, ESPORTS I GESTIÓ AMBIENTAL

 Aprovar, si procedeix, moció en defensa del cànon de residus de Catalunya que presenta el grup municipal d’ERC-AM

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, regidor no adscrit Ximo Llopis.
Vots en contra: PSC.

 AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

 1. Aprovar, si procedeix, moció contra la bretxa salarial que presenta el grup municipal d’ERC-AM

APROVAT PER UNANIMITAT.

 1. Aprovar, si procedeix, elecció del Jutge de Pau suplent Ajuntament de Roquetes

APROVAT PER UNANIMITAT.

EDUCACIÓ, CULTURA, FESTES I COMUNICACIÓ

 Aprovar, si procedeix, moció per reclamar l’obertura d’espais de negociació entre el Departament d’Educació i la comunitat educativa i la moratòria de la nova proposta calendari escolar, presentada pel grup municipal MOVEM

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, PSC.
Vots d’abstenció: regidor no adscrit Ximo Llopis.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

 Aprovar, si procedeix, moció per a donar suport a les mesures contra l’exclusió financera presentada per l’Associació Catalana de Municipis

APROVAT PER UNANIMITAT.

 1. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del QUART trimestre de 2021, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre AP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
  financera.
 2. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al QUART trimestre 2021.
 3. Donar compte de l’informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al QUART trimestre 2021.
 4. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de la Resolució d’Alcaldia número 2022/329 referent al Pla Pressupostari a Mig Termini (PPMT) per als exercicis 2023 a 2025.
 5. Donar compte del Decret d’Alcaldia i de l’informe d’Intervenció referent al compliment del principi d’estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021, el compliment de la regla de la despesa i del límit del deute.
 6. Donar compte de l’informe d’intervenció, referent a l’exercici 2021, previst a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, d’informació de resolucions adoptades d’objeccions i omissió de la preceptiva fiscalització.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’Alcaldia del núm. 194 al núm. 400 de 2022
 2. Donar compte Resolucions de Presidència del núm, 1 al núm. 17/2022

MOCIONS DE CONTROL

PRECS I PREGUNTES