ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1. Aprovar, si procedeix, acta Ple ordinari núm. 10/2022, de data 26 d’abril de 2022.
APROVAT PER UNANIMITAT

2. Aprovar, si procedeix, acta Ple extraordinari i urgent núm. 11/2022, de data 10 de maig de 2022.
APROVAT PER UNANIMITAT

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT

3. Aprovar, si procedeix, sol·licitud que presenta AFASAF (Associació de famílies afectades per la síndrome d’alcoholisme fetal).
APROVAT PER UNANIMITAT

4. Aprovar, si procedeix, Moció que presenta el grup municipal del PSC per demanar al Departament de Salut la redacció del projecte constructiu del nou hospital de referència de les Terres de l’Ebre.
APROVAT PER UNANIMITAT

5. Aprovar, si procedeix, Moció que presenta el PSC de Roquetes, per instar al Govern de la Generalitat la creació d’una unitat de trastorns de conducta alimentària (TCA) a les Terres de l’Ebre.
APROVAT PER UNANIMITAT

EDUCACIÓ, CULTURA, FESTES I COMUNICACIÓ

6. Aprovar, si procedeix, la celebració i el programa d’espectacles taurins per Festes Majors 2022.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Junts, regidor no adscrit Ximo Llopis.
Vots d’abstenció: Movem, PSC.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

7. Aprovar, si procedeix, i publicar massa salarial personal laboral corresponent a l’exercici 2022.
APROVAT PER UNANIMITAT

8. Aprovar, si procedeix, inicialment les Bases dels Pressupostos participatius.
APROVAT PER UNANIMITAT

9. Aprovar, si procedeix, Moció que presenten els grups municipals d’ERC i JUNTS, per aclarir els fets de l’espionatge contra el moviment independentista català.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts.
Vots d’abstenció: PSC.
Vots en contra: regidor no adscrit Ximo Llopis.

10. Aprovar, si procedeix, Moció que presenta el grup municipal MOVEM, per la millora de la transparència i la qualitat de la comunicació pública de l’Ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT

TURISME, ESPORTS I GESTIÓ AMBIENTAL

11. Aprovar, si procedeix, Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-AM, en suport a la pagesia per les afectacions de les gelades de principis d’abril de 2022.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, regidor no adscrit Ximo Llopis.
Vots d’abstenció: PSC.

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES

12. Aprovar, si procedeix, inicialment la modificació del PGOU referent a la incorporació d’un tram de vialitat a sòl urbà i modificació del Sector H.
APROVAT PER UNANIMITAT

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

13. Aprovar, si procedeix, inicialment la Modificació de crèdit mitjançant Suplement de crèdit núm. 12/2022 finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
APROVAT PER UNANIMITAT

14. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del PRIMER trimestre de 2022, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

15. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al PRIMER trimestre 2022.

16. Donar compte de l’informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al PRIMER trimestre 2022.

17. Donar compte del Pla anual de control financer 2022.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local:

18. Junta de Govern Local núm.6/2022, de data 12 d’abril de 2022

19. Junta de Govern Local núm. 7/2022, de data 26 d’abril de 2022

20. Junta de Govern Local núm. 8/2022, de data 3 de maig de 2022

21. Junta de Govern Local núm. 9/2022, de data 10 de maig de 2022

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

22. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 560 al núm. 781 de 2022.

Donar compte dels Decrets de Presidència.

23. Dació de comptes Decrets de Presidència del núm. 31 al núm. 38 de 2022.

PRECS I PREGUNTES