Ple Ordinari del mes de maig de 2022 de l’Ajuntament de Roquetes.

ORDRE DEL DIA

Aprovar per urgència la lectura de la declaració Institucional del 28 de juny Dia Internacional de l’Orgull i de l’alliberament del col·lectiu LGTBIQ+.

APROVAT PER UNANIMITAT

ALCALDIA

1. Aprovar, si procedeix, l’Acta del Ple Ordinari núm. 12/2022 de data 31 de maig de 2022.

APROVAT PER UNANIMITAT

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

 1. Aprovació de les discrepàncies expedient de modificació contracte de gestió d’IGE de reequilibri per augment de despeses energètiques.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Movem, PSC, regidor no adscrit Ximo Llopis.

Vots en contra: Junts.

 1. Aprovació inicial de la modificació de crèdit mitjançant Crèdit extraordinari i Suplement de crèdit núm. 15/2022 finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

APROVAT PER UNANIMITAT

 1. Aprovació inicial de la modificació de crèdit mitjançant Suplement de crèdit núm. 16/2022 finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

APROVAT PER UNANIMITAT

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES

 1. Aprovar, si procedeix, modificació clàusules econòmiques pel restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió del servei de piscina coberta municipal, a conseqüència dels increments de despeses dels subministraments d’electricitat i gas.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Movem, PSC, regidor no adscrit Ximo Llopis.

Vots en contra: Junts.

 1. Autorització per a l’ocupació de finques de titularitat municipal per a
  l’execució del Projecte de condicionament de la carretera T-342, de Roquetes als Reguers.

APROVAT PER UNANIMITAT

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

 1. Fixació de les dues festes locals de Roquetes per a l’any 2023.

APROVAT PER UNANIMITAT

 1. Adhesió a l’àmbit territorial del Grup d’Acció Local (GAL) Consorci per al
  Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.

APROVAT PER UNANIMITAT

 1. Moció en defensa dels jutjats de pau que presenta l’Associació Catalana de Municipis.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Movem, Junts, regidor no adscrit Ximo Llopis.

Vots d’abstenció: PSC.

 1. Moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i
  l’autodeterminació que presenta el grup municipal d’ERC-AM i s’hi adhereix el grup municipal de Junts.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Movem, Junts.

Vots d’abstenció: PSC.

Vots en contra: regidor no adscrit Ximo Llopis.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local

 1. Junta de Govern Local núm.10/2022, de data 24 de maig de 2022
 2. Junta de Govern Local núm.11/2022, de data 31 de maig de 2022
 3. Junta de Govern Local núm.12/2022, de data 7 de juny de 2022

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

 1. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia del núm. 782 al núm.963 de 2022

Donar compte dels Decrets de Presidència

 1. Dació de comptes Decrets de Presidència del núm. 39 al núm. 47