El dimarts 27 de juliol de 2021 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 09/2021, corresponent al mes de juliol.

La regidora del PSC-CP, Georgina Ebri, va disculpar la seva absència per motius laborals i el portaveu del PSC-CP, Ramon Martínez, va participar en el ple de forma telemàtica per motiu d’estar confinat al seu domicili per ser contacte estret d’una pacient de Covid.

A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA.

1. APROVACIÓ ACTA PLE ORDINARI NÚM. 8 DE DATA 29 DE JUNY DE 2021.

APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

2. Proposta d’aprovació inicial Modificació de crèdit mitjançant Crèdit extraordinari núm. 15/2021 finançat amb Romanent tresoreria.

APROVAT PER UNANIMITAT.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local

3. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 17/2021 DE DATA 22 DE JUNY DE 2021

4. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 18/2021 DE DATA 6 DE JULIOL DE 2021

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia

5. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 755 al núm.903 de 2021

Donar compte de les Resolucions de Presidència

6. DACIÓ DE COMPTE DECRETS DE PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 35 AL NÚM. 37/2021

MOCIONS DE CONTROL PRECS I PREGUNTES