El dimarts 2 d’abril de 2024 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes, el Ple Extraordinari i urgent amb els següents punts a l’ordre del dia:

ALCALDIA.

1. Declarar la urgència del Ple, d’acord amb l’article 79 del ROF.
APROVAT PER UNANIMITAT.

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITATS I CONTRACTES.

2. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació del contracte d’obres de construcció de la
llar d’infants municipal “La Caramella”.
APROVAT PER UNANIMITAT.