El divendres 8 de setembre de 2023 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Extraordinari número: 14/2023.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA

1. Motivació de la convocatòria de sessió extraordinària del Ple, en virtut de l’article 80.1 del ROF.

HISENDA I ACTIVITAT ECOMÒMICA

2. Incoació expedient reintegrament aportació grups municipals de JUNTS anualitat 2022.

APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

3. Desestimar, si procedeix, les al·legacions presentades, contra l’acord adoptat pel Ple d’aquesta Corporació, en data 25 de juliol de 2023, i aprovar, definitivament, la modificació de la Plantilla de Personal Laboral, en els termes previstos en l’acord inicial.

APROVAT PER MAJORIA
Vots a favor: ERC.
Vots en contra: PSC-CP, Junts.
Vots d’abstenció: Movem.