El dimarts 29 de desembre de 2020 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 14/2020, corresponent al mes de desembre.

A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors
– número 12/2020, de data 24 de novembre de 2020
– número 13/2020, de data 16 de desembre de 2020
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Turisme, Esports i Gestió Ambiental

2.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Roquetes i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per tal de realitzar la Gestió forestal a les Forests de Titularitat Municipal de forma conjunta amb les Forests de titularitat del Departament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut

3.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius al benestar socials i polítiques d’igualtat: Plans Locals de Joventut.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3.2. Aprovar, si procedeix, II Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Roquetes 2020-2024.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3.3. Aprovar, si procedeix, IV Pla de Política de Dones de Roquetes 2020-2024.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Urbanisme, Llicències d’Activitat i Contractes
4.1. Aprovar, si procedeix, actualització del Patrimoni Municipal del sòl i habitatge.
APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Hisenda i Dinamització Econòmica

5.1. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2020, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5.2. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al tercer trimestre 2020.

5.3. Donar compte de l’informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al tercer trimestre 2020.

6. Control dels òrgans de govern

6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
– número 35/2020, de data 17 de novembre de 2020
– número 36/2020, de data 20 de novembre de 2020
– número 37/2020, de data 24 de novembre de 2020
– número 38/2020, de data 1 de desembre de 2020
– número 39/2020, de data 9 de desembre de 2020
– número 40/2020, de data 15 de desembre de 2020

6.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents:
– Relació de Resolucions d’Alcaldia número 9/2020 (del número 843/2020 al número 964/2020)

6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
– Relació de Resolucions de Presidència número 8/2020 (del número 42/2020 al número 53/2020)

7. Mocions de control

8. Precs i preguntes