El dimarts 27 de setembre de 2022 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 16/2022, corresponent al mes de setembre.

ORDRE DEL DIA.

ALCALDIA

 1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple ordinari núm.15/2022, de data 30 d’agost de 2022.

APROVAT PER UNANIMITAT.

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES

 1. Aprovar, si procedeix, la resolució, per mutu acord, del contracte de gestió, en règim de concessió, del servei públic de piscina coberta climatitzada municipal.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Movem, PSC-CP, regidor no adscrit Ximo Llopis.
Vots en contra: Junts.

EDUCACIÓ, CULTURA, FESTES I COMUNICACIÓ

 1. Aprovar inicialment, si procedeix, la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom «Roquetes Comunicació».

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, regidor no adscrit Ximo Llopis.
Vots en contra: Movem, Junts, PSC-CP.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

 1. Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació de la plantilla orgànica de l’Ajuntament de Roquetes, per incorporar les dues places que consten a la plantilla orgànica de l’Organisme Autònom «Roquetes Comunicació».

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, regidor no adscrit Ximo Llopis.
Vots d’abstenció: Movem.

 1. Aprovar inicialment, si procedeix, la denominació de la zona verda del Passeig del Canal: “Plaça dels Països Catalans”.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Movem, Junts.
Vots d’abstenció: PSC-CP.
Vots en contra: regidor no adscrit Ximo Llopis.

 1. Aprovar, si procedeix, la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes (anualitat 2022).

APROVAT PER UNANIMITAT.

 1. Aprovar, si procedeix, la moció que presenta el grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Roquetes, en defensa de la crema de restes vegetals, als mateixos camps de conreu.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Movem, Junts, regidor no adscrit Ximo Llopis.
Vots en contra: PSC-CP.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

 1. Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació de crèdit, mitjançant crèdit extraordinari, núm.20/2022.

APROVAT PER UNANIMITAT.

 1. Aprovar provisionalment, si procedeix, la imposició i modificació d’ordenances fiscals i preus públics, per a l’any 2023.

APROVAT PER UNANIMITAT.

 1. Donar compte de l’informe d’Intervenció, referent a les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2023.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local

 1. Acta de la Junta de Govern Local núm.16/2022, de data 23 d’agost de 2022.
 2. Acta de la Junta de Govern Local núm.17/2022, de data 30 d’agost de 2022.
 3. Acta de la Junta de Govern Local núm.18/2022, de data 6 de setembre de

2022.

Donar compte dels decrets d’Alcaldia

 1. Donar compte dels decrets d’Alcaldia, en compliment de l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, del núm.1146 al núm.1432, de l’any 2022.

Donar compte de les resolucions de la Presidència

 1. Donar compte de les resolucions de la Presidència, en compliment de l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, del núm.57 al núm.63, amb un total de 7, de l’any 2022.

MOCIONS DE CONTROL

PRECS I PREGUNTES