El dimarts 11 de maig de 2021 s’ha celebrat a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Extraordinari número: 06/2021.
En aquest ple la regidora del PSC-CP, Georgina Ebri, va excusar la seva absència per motius laborals.

A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana.

1. Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Hisenda i Dinamització Econòmica.

2. Proposta d’aprovació inicial Modificació de crèdit mitjançant Crèdit extraordinari_2021 finançat amb Romanent tresoreria.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, Regidor no adscrit.
Vots d’abstenció: Regidor Ramon Martínez del PSC-CP.

3. Proposta d’aprovació inicial Modificació de crèdit mitjançant Suplement de crèdit 2021 finançat amb Romanent tresoreria.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, Regidor no adscrit.
Vots d’abstenció: Regidor Ramon Martínez del PSC-CP.