El dimarts 27 d’abril de 2021 s’ha celebrat a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 05/2021, corresponent al mes d’abril.

En aquest ple el portaveu de Movem, David Poy, va assistir de forma telemàtica motivada pel seu confinament a causa de la Covid-19.

A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ALCALDIA
1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta del Ple ordinari núm. 4 de data 30 de març de 2021.

APROVAT PER UNANIMITAT.

EDUCACIÓ, CULTURA I FESTES
2. Moció que presenta el grup municipal Junts per Roquetes Junts per la Ravaleta en defensa de la unitat de la Llengua Catalana.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, PSC-CP.
Vots d’abstenció: Regidor no adscrit.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
3. Reconeixement extrajudicial de crèdits sense consignació pressupostària 01_2021.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, Regidor no adscrit.
Vots d’abstenció: PSC-CP.

4. Donar compte de l’Informe resum del control intern 2020.

CONTROL DELS ÒRGANS INTERNS

Donar compte de les Actes de la Junta de Govern
5. Acta de la Junta de Govern Local 08/2021 de 30 de març de 2021 i Acta de la Junta de Govern Local 09/2021 de 6 d’abril de 2021.

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia.
6. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia del núm. 279 al núm. 367 de 2021.

Donar compte de les Resolucions de Presidència
7. Dació de compte dels Decrets de Presidència, del núm. 12/2021 al núm. 19/2021.

MOCIONS DE CONTROL
8. Mocions de control.

PRECS I PREGUNTES.
9. Pregunta que formula el Sr. Codorniu com a portaveu del Grup Municipal de l’Ajuntament de Roquetes de Juts per Roquetes-Junts per la Ravaleta.