El dimarts 29 de novembre de 2022 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 20/2022, corresponent al mes de novembre.

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

 1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple ordinari núm.17/2022, de data 25 d’octubre de 2022 de data 8 de novembre de 2022.

APROVAT PER UNANIMITAT

 1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple extraordinari i urgent núm.19/2022, de data 22 de novembre de 2022.

APROVAT PER UNANIMITAT

QUALITAT DE VIDA, POLITICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT

 1. Aprovar, si procedeix, el Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones 25/11/2022.

APROVAT PER UNANIMITAT

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

 1. Aprovar, si procedeix, la moció per la millora del finançament de l’administració local que presenten els grups municipals d’ERC, Junts, Movem i PSC.

APROVAT PER UNANIMITAT

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

 1. Aprovar, si procedeix, l’increment retributiu addicional de l’1,5% al Personal Eventual, atès la Resolució del 24 d’octubre de 2022, de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses.

APROVAT PER MAJORIA

Vots a favor: ERC, JUNTS, regidor no adscrit.

Vots d’abstenció: PSC.

Vots en contra: MOVEM.

 1. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del TERCER trimestre de 2022, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat

financera

 1. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al TERCER trimestre 2022
 2. Donar compte de l’informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al TERCER trimestre 2022

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local

 1. Acta de la Junta de Govern Local núm. 21/2022, de data 11 d’octubre de 2022
 2. Acta de la Junta de Govern Local núm. 22/2022, de data 25 d’octubre de 2022
 3. Acta de la Junta de Govern Local núm. 23/2022, de data 8 de novembre de 2022

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

 1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1627 al núm. 1846 de 2022

Donar compte de les Resolucions de Presidència

 1. Donar compte de les Resolucions de Presidència del núm. 68 al núm. 77/2022

MOCIONS DE CONTROL

PRECS I PREGUNTES