El dimarts 27 de febrer de 2024 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes, el Ple Ordinari corresponent al mes de febrer amb els següents punts a l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA.

1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 1/2024, de data 30 de gener de 2024.
APROVAT PER UNANIMITAT.

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITATS l CONTRACTES.

2. Aprovar, si procedeix, la declaració de les obres del manteniment i consolidació de l’Observatori de l’Ebre d’especial interès i utilitat municipal per concórrer circumstàncies culturals i divulgatives.

APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Aprovar, si procedeix, la resolució del contracte de concessió obra pública de la Piscina Coberta Climatitzada Municipal de Roquetes, per apertura de la fase de liquidació en el concurs de creditors del contractista.

APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Aprovar, si procedeix, la moció referent a la neteja i manteniment de parcel·les, que presenta el grup municipal Junts per Roquetes i la Ravaleta.

APROVAT PER UNANIMITAT.

EDUCACIÓ, MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, CULTURA l FESTES.

5. Aprovar inicialment, si procedeix, l’establiment del servei públic de llar d’infants municipal “La Caramella” i el seu Reglament regulador.

APROVAT PER MAJORIA
Vots a favor: ERC, Movem, Junts.
Vots en contra: PSC.

AGRICULTURA l RAMADERIA.

6. Aprovar, si procedeix, la moció de suport a la pagesia, que presenta el grup municipal d’ERC-AM, i s’adhereixen els grups municipals PSC-CP, MR-MTE-C, i Junts per Roquetes i la Ravaleta-CM.

APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA l ACTIVITAT ECONÒMICA.

7. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del QUART trimestre de 2023, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

8. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al QUART trimestre 2023.

9. Donar compte de l’informe del compliment Llei 15/201O, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al QUART trimestre 2023.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.

10. Junta de Govern Local núm. 3/2024, de data 23 de gener de 2024.

11. Junta de Govern Local núm. 4/2024, de data 30 de gener de 2024.

12. Junta de Govern Local núm. 5/2024, de data 6 de febrer de 2024.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

13. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 94 al núm. 290 de 2024.

Mocions de control

PRECS l PREGUNTES