El dimarts 26 d’octubre de 2021 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 13/2021, corresponent al mes d’octubre.
El regidor de Junts, Jordi Curto i la regidora del PSC-CP, Georgina Ebri, van excusar la seva absència al ple per motius laborals, i el regidor no adscript, Ximo Llopis, no va assistir.
 
A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:
 
ALCALDIA
 
1. Aprovació de l’Acta del Ple ordinari núm. 12/2021 de data 28 de setembre de 2021
APROVAT PER UNANIMITAT.
 
HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
 
2. Proposta d’aprovació inicial Modificació de crèdit mitjançant Crèdit extraordinari i Suplement de crèdit núm. 21/2021 finançat amb baixes de credit
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts.
Vots d’abstenció: PSC-CP.
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
 
Donar compte de les Actes de la Junta de Govern
 
3. Donar compte de les darreres Juntes de Govern Local
Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia
 
4. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia del núm. 1208 al núm. 1353 de 2021
Donar compte de les Resolucions de Presidència
 
5. Dació de comptes Resolucions de Presidència del núm. 47/2021 al núm. 50
/2021
 
MOCIONS DE CONTROL
PRECS I PREGUNTES