El dimarts 30 d’abril de 2024 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número 06/2024 corresponent al mes d’abril.

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA
1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 3/2024, de data 26 de març de 2024.

APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari i urgent núm. 4
/2024, de data 2 d’abril de 2024.

APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari núm. 5/2024, de data 16 d’abril de 2024.

APROVAT PER UNANIMITAT.

EDUCACIÓ, MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, CULTURA I FESTES

4. Aprovar, si s’escau, la Moció per a l’adhesió al projecte Stolpersteine de reconeixement a les persones deportades als camps d’extermini nazis, que presenta ERC-AM, i s’adhereixen els grups municipals del PSC-CP, MOVEM Roquetes (MR-MTE-C), JUNTS (CM).

APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Aprovar, si s’escau la Moció adhesió i suport als actes dels 100 anys del naixement de Vicent Andrés Estellés.

APROVAT PER UNANIMITAT.

COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA

6. Aprovar, si s’escau, la Moció en relació a la Transparència i Qualitat Comunicativa.

APROVAT PER UNANIMITAT.

TURISME I ESPORTS

7. Aprovar, si s’escau, la Moció perquè s’aprovin les ordenances d’ús de l’espai d’aparcament d’autocaravanes municipal, que presenta el grup municipal MOVEM Roquetes (MR-MET-C).

NO S’APROVA
Vots en contra: ERC.
Vots a favor: PSC, Movem, Junts.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

8. Aprovar, si s’escau, la Moció de suport a l’Amnistia, que presenta el grup municipal d’ERC-AM.

APROVAT PER MAJORIA
Vots a favor: ERC, Movem, Junts.
Vots d’abstenció: PSC.

9. Aprovar, si s’escau, la delegació de competències de salubritat pública municipal. Ampliació a servei de tractament de mosca negra.

APROVAT PER UNANIMITAT.

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITATS I CONTRACTES

10. Aprovar, si s’escau, la moció per possibilitar la planificació, programació i gestió d’un parc d’habitatge social de titularitat pública.

NO S’APROVA
Vots en contra: ERC.
Vots a favor: PSC, Movem, Junts.

HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA

11. Aprovar, si s’escau, la modificació pressupostària núm. 03/2024 de Suplement de crèdit, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

APROVAT PER UNANIMITAT.

12. Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit mitjançant Crèdit extraordinari i Suplement de crèdit núm. 04/2024 finançats amb baixes de crèdit i romanent de tresoreria per a despeses generals.

APROVAT PER UNANIMITAT.

13. Donar compte del Pla anual de control financer 2024.

14. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de la Resolució d’Alcaldia referent al Pla Pressupostari a Mig Termini per al període 2025-2027.

15. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia i dels informes d’Intervenció referents al compliment del principi d’estabilitat pressupostària, el compliment de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l’exercici 2023.

16. Donar compte de l’informe d’intervenció, referent a l’exercici 2023, previst a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, d’informació de resolucions adoptades d’objeccions i omissió de la preceptiva fiscalització.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.

17. Junta de Govern Local núm. 10/2024, de data 19 de març de 2024.

18. Junta de Govern Local núm. 11/2024, de data 26 de març de 2024.

19. Junta de Govern Local núm. 12/2024, de data 9 d’abril de 2024.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

20. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 480 al núm. 678 de 2024.

Mocions de control

PRECS I PREGUNTES