El dimarts 30 d’agost de 2022 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 15/2022, corresponent al mes d’agost.

 

El regidor d’ERC, Sisco Ollé, va excusar la seva absència al ple per motius personals.

 

A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA

1. Aprovar, si procedeix, de l’esborrany de l’Acta del Ple ordinari núm.14/2022.

APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

2. Aprovar, si s’escau, la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes (anualitat 2022).

APROVAT PER UNANIMITAT.

 1. Aprovar, si s’escau, la moció per crear una mesa de benestar animal per a millorar les condicions de vida dels animals de companyia presentada pels grups municipals del PSC-EPR, MOVEM, JUNTS, ERC-AM i el Regidor no adscrit de l’Ajuntament de Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT.

 1. Aprovar, si s’escau, la moció per la creació i participació del Govern espanyol en un fons de transició justa de les zones nuclears catalanes que presenta el grup municipal d’ERC de l’Ajuntament de Roquetes.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Junts, regidor no adscrit Ximo Llopis.
Vots d’abstenció: Movem.
Vots en contra: PSC-CP.

URABANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES

5. Aprovar, si s’escau, la rectificació de l’acord del Ple, de data 28 de juny de 2022, en relació al Projecte de condicionament de la carretera T-342, de Roquetes als Reguers.

APROVAT PER UNANIMITAT.

 

 1. Aprovar, si procedeix, la modificació de les clàusules econòmiques, pel restabliment de l’equilibri econòmic, de la concessió del servei de piscina coberta climatitzada municipal, a conseqüència dels increments de despeses dels subministraments de llum i gas, corresponents als mesos d’abril, maig i juny de 2022.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Movem, PSC-CP, regidor no adscrit Ximo Llopis.
Vots en contra: Junts.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

7. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del segon trimestre de 2022, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

8. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al segon trimestre 2022.

9. Donar compte de l’informe del compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al segon trimestre 2022.

10. Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit núm. 19/2022, finançats amb baixes de crèdit i romanent de tresoreria per a despeses generals.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, PSC-CP, regidor no adscrit Ximo Llopis.
Vots d’abstenció: Movem, Junts.

11. Aprovar, si s’escau, el Compte General del pressupost de l’exercici 2021.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Movem, Junts, regidor no adscrit Ximo Llopis.
Vots d’abstenció: PSC-CP.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local

 1. Acta de la Junta de Govern Local núm.14/2022, de data 19 de juliol de 2022
  13. Acta de la Junta de Govern Local núm.15/2022, de data 2 d’agost de 2022

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

 1. Dació de compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1145 al núm. 1291 de 2022

Donar compte dels Decrets de Presidència

 1. Donar compte dels Decrets de Presidència del núm. 53 al núm. 56/2022

  MOCIONS DE CONTROL

  PRECS I PREGUNTES