El dijous 10 de març de 2022 es va celebrar el ple Extraordinari i Urgent de l’Ajuntament de Roquetes.

ORDRE DEL DIA.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.

1. Aprovar, si procedeix, modificació Ordenança fiscal reguladora de l’impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

APROVAT PER UNANIMITAT.

TURISME, ESPORTS I GESTIÓ AMBIENTAL.

2. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i l’Ajuntament de Roquetes, l’Ajuntament de Tortosa, l’Ajuntament
d’Amposta i l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, per a la tramitació del pla
de sostenibilitat turística “Extensió de la via verda de la vall de Zafan” en el
marc del programa dels plans de sostenibilitat en destinació turística del
MINCOTUR.

APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Aprovar, si procedeix, Conveni de gestió forestal a les forest de titularitat
conjunta (municipal i del Departament).

APROVAT PER UNANIMITAT.

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT.

4. Aprovar, si procedeix, modificació de les bases especifiques que regulen
l’atorgament de les subvencions excepcionals adreçades a atendre situacions
d’urgència social de l’Ajuntament de Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT.