El dilluns 20 de setembre de 2021 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Extraordinari número: 11/2021. A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.

1. Aprovar inicialment la Modificació de crèdit mitjançant Suplement de crèdit núm. 18/2021.

APROVAT PER UNANIMITAT.

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES.

2. Aprovar la Modificació clàusules econòmiques pel reequilibri econòmic de la concessió del servei de piscina coberta municipal paralitzada per la COVID-19.

APROVAT PER MAJORIA

Vots a favor: ERC, Movem, regidor no adscrit. Vots d’abstenció: Junts, PSC-CP.