El dimarts 28 de setembre de 2021 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 12/2021, corresponent al mes de setembre.

Els regidors Sisco Ollé d’ERC i Josep Codorniu de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta, van excusar la seva absència al ple per diferents motius.

A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ALCALDIA.

1. Aprovació acta Ple ordinari núm. 10, de data 31 d’agost de 2021
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Aprovació acta Ple extraordinari núm. 11, de data 20 de setembre de 2021
APROVAT PER UNANIMITAT.

QUALITAT DE VIDA, POLITICA DE DONES I JOVENTUT.

3. Moció referent a la condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI, que presenta el grup municipal del PSC.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Moció referent a la situació de les dones a l’Afganistan, que presenta el grup municipal del PSC.
APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA.

5. Aprovació de la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions anualitat 2021.
APROVAT PER UNANIMITAT.

6. Moció referent a exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat, que presenten els grups municipals d’ERC i JUNTS.
APROVAT PER UNANIMITAT.

7. Moció referent al rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molt alta tensió MAT Valmuel-Begues, que presenten els grups municipals d’ERC i JUNTS.
APROVAT PER UNANIMITAT.

8. Moció referent a la MAT d’Aragó que presenta el grup municipal del PSC.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: Movem, PSC-CP, Regidor no adscrit.
Vots d’abstenció: ERC, Junts.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.

9. Aprovació inicial Modificació de crèdit mitjançant Crèdit extraordinari i Suplement de crèdit núm. 19/2021.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, Regidor no adscrit.
Vots d’abstenció: PSC-CP.

10. Aprovar la suspensió ordenança fiscal número 17 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa fins el 31-12-2022.
APROVAT PER UNANIMITAT.

11. Aprovació provisional imposició i modificació ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2022.
APROVAT PER UNANIMITAT.

12. Donar compte de l’informe d’intervenció, referent a les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2022, previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local

13. Acta de la Junta de Govern Local núm.21/2021, de data 10 d’agost de 2021

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia

14. Dació de compte de les Resolucions d’Alcaldia del núm. 1072 al núm. 1207 de 2021

Donar compte de les Resolucions de Presidència

15. Dació de comptes Resolucions de Presidència del núm. 44/2021 al núm. 46 /2021

MOCIONS DE CONTROL

PRECS I PREGUNTES