El dimecres 27 de desembre de 2023 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número 20/2023 corresponent al mes de desembre.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA.

1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 19/2023, de data 28 de novembre de 2023.

APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA.

2. Aprovar, si procedeix, el canvi de representant de Movem Roquetes a la Mancomunitat Tortosa-Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Aprovar, si procedeix, la Resolució amb motiu del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.

APROVAT PER UNANIMITAT.

EDUCACIÓ, MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, CULTURA I FESTES.

4. Aprovar, si procedeix, la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2023-0001848, referent al Conveni entre l’Ajuntament de Roquetes, i el Ministeri d’Educació i formació professional, per al desenvolupament del programa de formació oberta “Aula Mentor”.

APROVAT PER UNANIMITAT.

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITATS I CONTRACTES.

5. Aprovar, si procedeix, inici expedient de contractació i aprovació de plecs de la construcció llar infants municipal “La Caramella”.

APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

6. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del TERCER trimestre de 2023, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al TERCER trimestre 2023.

8. Donar compte de l’informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al TERCER trimestre 2023.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local

9. Junta del Govern Local núm. 35/2023, de data 14 de novembre de 2023

10. Junta de Govern Local núm. 36/2023, de data 28 de novembre de 2023

11. Junta de Govern Local núm. 37/2023, de data 12 de desembre de 2023

Donar compte dels Decrets D’alcaldia.

12. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia, del núm. 2016 al núm. 2263 de 2023

Mocions de control.

Precs i Preguntes.