El dimarts 28 de març de 2023 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 3/2023, corresponent al mes de març.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA
 
1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 2/2023, de data 28 de febrer de 2023.
 
QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT
 
2. Aprovar, si procedeix, la Declaració institucional del 8 de març de 2023. Dia internacional de les Dones.
3. Aprovar, si procedeix, la Moció de rebuig a l’assetjament escolar i en suport a la diversitat i a la inclusivitat, que presenta el grup municipal de MOVEM Roquetes.
4. Aprovar inicialment, si procedeix, el Pla Local de Joventut 2023-2026.
 
URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES
 
5. Aprovar, si procedeix, l’acta corresponent a les operacions de delimitació, entre els termes municipals de Roquetes i Santa Bàrbara, i documents complementaris.
6. Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Roquetes, per a la reordenació de zones verdes i equipaments de la zona Urbanització Torre d’En Gil.
 
HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
 
7. Donar compte de l’informe d’Intervenció i del Decret d’Alcaldia número 2023- 336, referent al Pla Pressupostari a Mig Termini, per al període 2024-2026.
8. Donar compte del Decret d’Alcaldia i de l’informe d’Intervenció referent al compliment del principi d’estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l’exercici 2022, de la regla de la despesa i del límit del deute.
9. Donar compte de l’informe d’intervenció, referent a l’exercici 2022, previst a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, d’informació de resolucions adoptades d’objeccions i omissió de la preceptiva fiscalització.
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
 
Donar compte de les actes de Junta de Govern Local:
10. Acta Junta de Govern Local núm. 7/2023, de data 21 de febrer de 2023.
11. Acta Junta de Govern Local núm. 8/2023, de data 28 de febrer de 2023.
12. Acta Junta de Govern Local núm. 9/2023, de data 14 de març de 2023.
13. Acta Junta de Govern Local núm. 10/2023, de data 16 de març de 2023.
 
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia:
14. Decrets d’Alcaldia del núm. 290 al núm. 448, de 2023.
 
Mocions de control
 
Precs i preguntes