Aquest dimarts 26 de setembre de 2023 s’ha celebrat a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 15/2023.

La regidora del PSC, Georgina Ebrí, ha excusat la seva absència per motius d’agenda.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA.

1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm.13/2023, de data 29 d’agost de 2023.

APROVAT PER MAJORIA
Vots a favor: ERC, PSC-CP, Junts.
Vots en contra: Movem.

2. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari núm.14/2023, de data 8 de setembre de 2023.

APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3. Aprovar, si procedeix, expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.

APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Aprovar, si procedeix, el Compte General del pressupost de l’exercici 2022.

APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Aprovar, si procedeix, la Moció que presenta el Grup Municipal Movem Roquetes, per impulsar el comerç local creant una moneda local pròpia.

NO S’APROVA:
Vots a favor: PSC-CP, Movem.
Vots en contra: ERC.
Vots d’abstenció: Junts.

6. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del SEGON trimestre de 2023, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d’acord amb el previst l RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al SEGON trimestre 2023.

8. Donar compte de l’informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al SEGON trimestre 2023.

9. Donar compte de l’informe d’intervenció, referent a les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2024, previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
10. Junta de Govern Local núm. 29/2023, de data 29 d’agost de 2023.

11. Junta de Govern Local núm. 30/2023, de data 7 de setembre de 2023.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
12. Donar compte dels decrets d’Alcaldia, del núm. 1447 al núm. 1609 de 2023.

Mocions de control Precs i preguntes.