El dimarts 25 de maig de 2021 s’ha celebrat a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 07/2021.
A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ALCALDIA
1. Aprovació esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 5, de data 27 d’abril de 2021.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Aprovació esborrany de l’acta del Ple extraordinari núm.6, de data 11 de maig de 2021.
APROVAT PER UNANIMITAT.

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES
3. Proposta d’aprovació Inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’ordenació Urbana de Roquetes referit a l’àmbit de la cantonada entre els C. Lliri i el C. Regadiu
APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
4. Proposta d’aprovació inicial Modificació de crèdit mitjançant Suplement de crèdit 2021 finançat amb Romanent tresoreria
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, Regidor no adscrit.
Vots d’abstenció: PSC-CP.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern
5. Acta Junta de de Govern Local 8/2021 de data 30 de març de 2021
6. Acta Junta de de Govern Local 9/2021 de data 6 d’abril de 2021
7. Acta Junta de de Govern Local 10/2021 de data 20 d’abril de 2021
8. Acta Junta de de Govern Local 11/2021 de data 27 d’abril de 2021
9. Acta Junta de de Govern Local 12/2021 de data 4 de maig de 2021

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia
10. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia del núm. 279 al núm. 553 de 2021
Donar compte de les resolucions de Presidència
11. Dació de compte dels Decrets de Presidència del núm. 12 al 27/2021

MOCIONS DE CONTROL

12. Mocions de control

PRECS I PREGUNTES