El dimarts 31 de gener de 2023 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 1/2023, corresponent al mes de gener.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA

1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 21/2022, de data 27 de desembre de 2022.

APROVAT PER UNANIMITAT.

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES

2. Declarar, si procedeix, les obres sol·licitades per la Fundació Observatori de l’Ebre, com a obres d’especial interès i utilitat municipal, per concórrer circumstàncies culturals.

APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

3. Aprovar, si procedeix, el Pla Estratègic de Subvencions 2023.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, regidor no adscrit Ximo Llopis.
Vots d’abstenció: Movem.

  1. Aprovar, si procedeix, l’increment del 2’5% de les retribucions del personal eventual, per a l’exercici 2023.

APROVAT PER MAJORIA.

Vots a favor: ERC, Junts, regidor no adscrit.
Vots d’abstenció: PSC-CP.
Vots en contra: Movem.

  1. Aprovar, si procedeix, la Moció per constituir un òrgan de govern de gestió del fons nuclear, que presenta el grup municipal del PSC.

APROVAT PER UNANIMITAT.

  1. Aprovar, si procedeix, la delegació de competències, en la Diputació de Tarragona, relatives al Projecte Extensió de la Via Verda de la Val de Zafan, des de Tortosa fins al Parc Natural del Delta de l’Ebre, i el conveni corresponent.

APROVAT PER UNANIMITAT.

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT

7. Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació de les Bases específiques que regulen l’atorgament de subvencions excepcionals, adreçades a atendre situacions d’urgència social, de l’Ajuntament de Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT.

  1. Aprovar, si procedeix, la Moció per demanar la implantació dels estudis universitaris de medicina a les Terres de l’Ebre, que presenta el grup municipal del PSC.

APROVAT PER UNANIMITAT.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local

9. Acta de la Junta de Govern Local núm. 27/2022, de data 20 de desembre de 2022

10. Acta de la Junta de Govern Local núm. 28/2022, de data 27 de desembre de 2022

11. Acta de la Junta de Govern Local núm. 1/2023, de data 10 de gener de 2023

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

12. Decrets d’Alcaldia del núm. 2029 al núm. 2122 de 2022

13. Decrets d’Alcaldia, del núm. 1 al núm. 100 de 2023

Donar compte de la Resolució de Presidència

14. Resolució de Presidència núm. 96/2022

Mocions de control

Precs i preguntes