El dimarts 28 de desembre de 2021 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 16/2021, corresponent al mes de desembre.
La regidora del PSC-CP, Georgina Ebri, van excusar la seva absència al ple per motius de salut.
A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:
 
ALCALDIA
 
1. Tornar a aprovar, a efectes informàtics i per tal que quedi registrada, l’Acta Ple Ordinari núm. 7/2021, de data 25 de maig de 2021.
APROVAT PER UNANIMITAT.
2. Aprovar, si procedeix, acta Ple ordinari núm. 13/2021, de data 26 d’octubre de 2021
APROVAT PER UNANIMITAT.
3. Aprovar, si procedeix, acta Ple extraordinari i urgent núm. 14/2021, de data 18 de novembre de 2021
APROVAT PER UNANIMITAT.
4. Aprovar, si procedeix, acta Ple extraordinari i urgent núm. 15/2021, de data 30 de novembre de 2021
APROVAT PER UNANIMITAT.
 
EDUCACIÓ, CULTURA I FESTES
 
5. Aprovar, si procedeix, Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CA, presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts.
Vots d’abstenció: regidor Ramon Martínez del PSC-CP, regidor no adscript Ximo Llopis.
 
URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES
 
6. Aprovar, si procedeix, assumir la iniciativa pública de la modificació de planejament per delimitar un polígon dins del sector M, Urbanitzable de caire industrial.
APROVAT PER UNANIMITAT.
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
 
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
7. Acta de la Junta de Govern Local núm. 22/2021, de data 31 d’agost de 2021
8. Acta de la Junta de Govern Local núm. 23/2021, de data 14 de setembre de 2021
9. Acta de la Junta de Govern Local núm. 24/2021, de data 28 de setembre de 2021
10. Acta de la Junta de Govern Local núm. 25/2021, de data 5 d’octubre de 2021
11. Acta de la Junta de Govern Local núm. 26/2021, de data 19 d’octubre de 2021
12. Acta de la Junta de Govern Local núm. 27/2021, de data 2 de novembre de 2021
13. Acta de la Junta de Govern Local núm. 28/2021, de data 9 de novembre de 2021
14. Acta de la Junta de Govern Local núm. 29/2021, de data 16 de novembre de 2021
15. Acta de la Junta de Govern Local núm. 30/2021, de data 30 de novembre de 2021
16. Acta de la Junta de Govern Local núm. 31/2021, de data 14 de desembre de 2021
Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia
17. Dació de compte de les Resolucions d’Alcaldia del núm. 1354 al núm. 1802 de 2021
Donar compte de les Resolucions de Presidència
18. Dació de compte de les Resolucions de Presidència del núm. 51 al núm.56 /2021
 
MOCIONS DE CONTROL
 
PRECS I PREGUNTES