El dimarts 8 de novembre de 2022 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple extraordinari i urgent, número: 18/2022, del 8 de novembre de 2022.

ORDRE DEL DIA ALCALDIA

1. Declarar la urgència del Ple, d’acord amb l’article 79 del ROF. URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES

2. Aprovar, si procedeix, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre, per dur a terme la contractació conjunta de l’obra de construcció del Pont de Valls sobre el Canal de la Dreta de l’Ebre al T.M. de Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT.