El dimarts 30 de novembre de 2021 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Extraordinari i Urgent número: 15/2021, corresponent al mes de novembre.

El regidor de Junts, Jordi Curto i la regidora del PSC-CP, Georgina Ebri, van excusar la seva absència al ple per diferents motius.

A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES I JOVENTUT

1. Aprovar, si procedeix, Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones 25/11/21.

APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Aprovar, si procedeix, Moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, que presenten ERC, MOVEM, JUNTS i PSC.

APROVAT PER UNANIMITAT.

 

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES

3. Aprovar, si procedeix, subrogació del contracte “Gestió del servei públic municipal d’abastament d’aigua potable de Roquetes” de SOREA a AGBAR.

APROVAT PER UNANIMITAT.

 

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

4. Aprovar, si procedeix, moció en defensa dels represaliats i càrrecs públics encausats per l”1 d’octubre, que presenta el grup municipal d’ERC.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts.
Vots d’abstenció: PSC-CP, regidor no adscript Ximo Llopis.

5. Aprovar, si procedeix, moció per al traspàs real de rodalies a la Generalitat que presenta el grup municipal d’ERC.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP.
Vots d’abstenció: Movem, regidor no adscript Ximo Llopis.

 

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

6. Aprovar, si procedeix, moció per a la creació de reglament de participació ciutadana i pressupostos participatius presentada pel grup municipal MOVEM.

APROVAT PER UNANIMITAT.

7. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del TERCER trimestre de 2021, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat Financera

8. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al TERCER trimestre 2021

9. Donar compte de l’informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al TERCER trimestre 2021

10. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del TERCER trimestre de 2021, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.