El dimarts 10 de maig de 2022 es va celebrar un ple Extraordinari i Urgent de l’Ajuntament de Roquetes núm. 11-2022.

 

ORDRE DEL DIA.

 

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.

 

  1. Aprovar, si procedeix, Modificació de crèdit mitjançant Crèdit extraordinari i

Suplement de crèdit núm. 11/2022 finançat amb romanent de tresoreria per a

despeses generals.

 

APROVAT PER UNANIMITAT.