El dilluns 7 de març de 2022 es va celebrar el ple extraordinari de l’Ajuntament de Roquetes d’organització del cartipàs municipal.

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1. Modificació de les Comissions Informatives permanents i la seva composició.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Designació de representants en l’organisme autònom “Roquetes Comunicació”.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, regidor no adscript Ximo Llopis.
Vots d’abstenció: Movem, PSC.
Vots en contra: Junts.

3. Nomenament dels membres de la Comissió de Coordinació.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, PSC, regidor no adscript Ximo Llopis.
Vots d’abstenció: Junts.

4. Nomenament de representants de la Corporació en altres organismes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Acord sobre el règim dedicació i retribucions càrrecs electes.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, regidor no adscript Ximo Llopis.
Vots d’abstenció: Movem.
Vots en contra: Junts, PSC.

6. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia núm.2022-0000273, de designació dels membres de la Junta de Govern Local i tinents d’Alcalde.
7. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia núm.2022-0000272, delegacions en la Junta de Govern Local i en regidors/es.
8. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2022-0000274, nomenament personal eventual.
9. Donar compte dels portaveus dels grups municipals.