Ple Ordinari de l’Ajuntament de Roquetes del mes de juliol de 2022.

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple ordinari núm. 13/2022, de data 28 de juny de 2022.

APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

2. Aprovar, si procedeix, modificació de crèdit mitjançant Suplement de crèdit núm. 17/2022 finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, regidor no adscript Ximo Llopis.
Vots d’abstenció: Movem, Junts, PSC-CP.

CONTROL ELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de l’acta de la Junta de Govern Local.

3. Acta de la Junta de Govern Local núm.13/2022, de data 21 de juny de 2022
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 964 al núm. 1.144 de 2022
Donar compte dels Decrets de Presidència.

5. Donar compte dels Decrets de Presidència del núm. 48 al núm. 52/2022.

MOCIONS DE CONTROL

PRECS I PREGUNTES