El dimarts 28 de maig de 2024 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes, el Ple Ordinari número 10/2024 corresponen al mes de maig on es van tractar els següents punts a l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA
1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 6/2024, de data 30 d’abril de 2024.

APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari núm. 7/2024, de data 9 de maig de 2024.

APROVAT PER UNANIMITAT.

IGUALTAT l JOVENTUT

3. Aprovar, si s’escau, l’adhesió al Manifest, amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra l’LGBTl-fòbia 2024.

APROVAT PER UNANIMITAT.

OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS l BÉNS

4. Aprovar, si s’escau, l’annex de l’anualitat 2024 al Conveni de delegació de competències de salubritat pública municipal al Consell Comarcal del Baix Ebre: ampliació al servei de tractament de mosca negra.

APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Aprovar, si s’escau, el Conveni de delegació de competència i exercici de funcions en matèria de gestió de sanejament en alta entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA l ACTIVITAT ECONÒMICA

6. Aprovar, si s’escau, la resolució de discrepàncies – Reconeixement extrajudicial de crèdit factures, exercici 2023.

APROVAT PER UNANIMITAT.

7. Aprovar, si s’escau, l’expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits, corresponent a factures de l’exercici 2023.

APROVAT PER UNANIMITAT.

8. Aprovar, si s’escau, les Bases Reguladores que han de regir el Concurs d’ Aparadors de la Ciutat de Roquetes, amb motiu de les Festes Majors de Roquetes, 2024 i següents, i convocatòria de la  edició, per aquesta anualitat.

APROVAT PER UNANIMITAT.

9. Donar compte de l’Informe resum anual sobre els resultats del control intern de l’Ajuntament de Roquetes exercici 2023

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.

10. Junta de Govern Local núm. 13/2024, de data 24 d’abril de 2024

11. Junta de Govern Local núm. 14/2024, de data 30 d’abril de 2024

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

12. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 679 al núm. 906 de 2024

Mocions de control

PRECS l PREGUNTES