Aquest dimarts 25 de juny s’ha celebrat a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número 11/2024, corresponent al mes de juny.

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

 1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari núm. 8/2024, de data 13 de maig de 2024.

APROVAT PER UNANIMITAT

 1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari i urgent núm. 9/2024, de data 14 de maig de 2024.

APROVAT PER UNANIMITAT

 1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 10/2024, de data 28 de maig de 2024.

APROVAT PER UNANIMITAT

IGUALTAT I JOVENTUT

 1. Aprovar, si s’escau, la Declaració institucional del 28 de juny de 2024, Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGTBI+.

APROVAT PER UNANIMITAT

GESTIÓ AMBIENTAL I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 1. Aprovar, si s’escau, la Moció per fer una ciutat més verda i florida, que presenta el grup municipal de Movem Roquetes – Movem Terres de l’Ebre – Confluència (MR-MTE-C).

APROVAT PER UNANIMITAT

HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA

 1. Aprovar inicialment, si s’escau, l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa del servei municipal de Llar d’Infants ‘La Caramella’.

APROVAT PER UNANIMITAT

 1. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del PRIMER trimestre de 2024, comunicada, per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 2. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP), d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al PRIMER trimestre 2024.
 3. Donar compte de l’informe de compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al PRIMER trimestre 2024.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local

 1. Junta de Govern Local núm. 15/2024, de data 21 de maig de 2024.
 2. Junta de Govern Local núm. 16/2024, de data 28 de maig de 2024.
 3. Junta de Govern Local núm. 17/2024, de data 4 de juny de 2024.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

 1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 907 al núm. 1095, exercici 2024.

Mocions de control

PRECS I PREGUNTES