El dimarts 29 de juny de 2021 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 08/2021.
A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ALCALDIA

1 Aprovació acta Ple ordinari núm. 7 de data 25 de maig de 2021
APROVAT PER UNANIMITAT.

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES I JOVENTUT

2 Proposta d’aprovació Declaració institucional amb motiu del 28 de juny de 2021. Dia per l’alliberament LGTBI
APROVAT PER UNANIMITAT.

3 Proposta d’aprovació de la resolució ‘Moció per adherir-se al programa VIOPET’
Punt retirat de l’ordre del dia.

4 Proposta d’aprovació de la Moció que presenta l’Assemblea Vaga Feminista per garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs a la xarxa de serveis públics de salut de Catalunya
APROVAT PER MAJORIA
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, Regidor no adscrit.
Vots d’abstenció: PSC-CP.

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES

5 Proposta d’aprovació Pagament a compte referent a la sol·licitud de restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió de gestió i explotació del servei públic de piscina coberta amb Iniciatives per a la Gestió Esportiva, S.L., paralitzada a conseqüència de la COVID-19 i les mesures adoptades per combatre-la corresponent a l’anualitat 2020.
APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

6 Proposta d’aprovació desafectació armes policia local
APROVAT PER UNANIMITAT.

7 Proposta d’aprovació de modificació puntual ordenança municipal de Circulació i Seguretat Viària
APROVAT PER UNANIMITAT.

8 Proposta d’aprovació de la moció municipal de suport a la iniciativa per una llei que garanteixi el dret a l’habitatge presentada per la PAH – Terres de l’Ebre
APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

9 Proposta d’aprovació inicial Modificació de crèdit mitjançant Crèdit extraordinari núm. 11/2021 finançat amb Romanent tresoreria
APROVAT PER UNANIMITAT.

10 Proposta d’aprovació inicial Modificació de crèdit mitjançant Suplement de crèdit núm. 12/2021 finançat amb Romanent tresoreria
APROVAT PER MAJORIA
Vots a favor: ERC, Movem, Regidor no adscrit.
Vots d’abstenció: Junts, PSC-CP.

11 Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del PRIMER trimestre de 2021, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

12 Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al PRIMER trimestre 2021

13 Donar compte de l’informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al PRIMER trimestre 2021.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local

14 Acta de la Junta de Govern Local núm. 13/2021, de data 18 de maig de 2021
15 Acta de la Junta de Govern Local núm. 14/2021, de data 25 de maig de 2021
16 Acta de la Junta de Govern Local núm. 15/2021, de data 1 de juny de 2021
17 Acta de la Junta de Govern Local núm. 16/2021 de data 15 de juny de 2021

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia

18 Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 554 al núm. 754 de 2021
Donar compte de les Resolucions de Presidència
19 Dació de compte Decrets de Presidència del núm. 27 al núm.34/2021

MOCIONS DE CONTROL PRECS I PREGUNTES