El dimarts 25 de gener de 2022 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 01/2022, corresponent al mes de gener.
A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:
 
ALCALDIA.
 
1. Aprovar, si procedeix, acta Ple ordinari núm. 16/2021, de data 28 de desembre de 2021.
APROVAT PER UNANIMITAT.
 
AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA.
 
2. Aprovar, si procedeix, Pla Estratègic de Subvencions Municipal 2022
APROVAT PER UNANIMITAT.
 
URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES.
 
3. Aprovar, si procedeix, modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Roquetes, referent a la incorporació d’un tram de vialitat a sòl urbà consolidat i modificació del límit del Sector Urbanitzable delimentat H.
APROVAT PER UNANIMITAT.
 
4. Aprovar, si procedeix, modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Roquetes, referent a la regulació per l’adquisició de la condició de solar de parcel·les dins d’Unitats d’Actuació procedents de disseminat.
APROVAT PER UNANIMITAT.
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.
 
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
 
5. Acta de la Junta de Govern Local núm. 32/2021, de data 21 de desembre de 2021
6. Acta de la Junta de Govern Local núm. 1/2022, de data 11 de gener de 2022
 
Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia
 
7. Dació de compte de les Resolucions d’Alcaldia del núm. 1803 al núm. 1847 de 2021 i del núm. 1 al núm. 57 de 2022
Donar compte de les Resolucions de Presidència
 
8. Dació de compte de les Resolucions de Presidència del núm. 57 al núm. 62 de 2021
 
MOCIONS DE CONTROL
PRECS I PREGUNTES