Ordre del dia:

1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 20/2022, de data 29 de novembre de 2022

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local

2. Acta de la Junta de Govern Local núm. 24/2022, de data 22 de novembre de 2022

3. Acta de la Junta de Govern Local núm. 25/2022, de data 29 de novembre de 2022

4. Acta de la Junta de Govern Local núm. 26/2022, de data 2 de desembre de 2022 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

5. Donar compte dels decrets d’Alcaldia del núm. 1847/2022 al núm. 2028/2022

6. Donar compte de les resolucions de Presidència, del núm. 78/2022 al núm. 95/2022

Mocions de control

Precs i preguntes