El dimarts 29 d’agost de 2023 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 13/2023, corresponent al mes d’agost.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA

1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm.12/2023, de data 25 de juliol de 2023.
APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA

2. Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació de crèdit, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, núm. 10/2023.
S’APROVA PER MAJORIA.
VOTS A FAVOR: ERC, MOVEM, JUNTS.
VOTS D’ABSTENCIÓ: PSC-CP.

URBANISME, ACTIVITATS I CONTRACTES

3. Aprovar provisionalment, si procedeix, la modificació puntual del PGOU de Roquetes, referida a la reordenació de zones verdes i equipaments de la zona Urbanització Torre d’En Gil, que incorpora la documentació gràfica sol·licitada per la CUTE.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Aprovar inicialment, si procedeix, el «Projecte Executiu per a la creació d’una Llar d’Infants Municipal “La Caramella”».
APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Aprovar, si procedeix, la incoació de l’expedient de resolució del contracte de concessió d’obra pública de la Piscina Coberta Climatitzada Municipal de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

6. Aprovar, si procedeix, la fixació de les dues festes locals de Roquetes, per a l’any 2024.
APROVAT PER UNANIMITAT.

7. Aprovar, si procedeix, la modificació del Pla Estratègic de Subvencions, anualitat 2023.
APROVAT PER UNANIMITAT.

8. Aprovar, si procedeix, la Moció que presenta el Grup Municipal PSC-CP, per a l’assoliment de la neutralitat política en l’espai institucional.
APROVAT PER UNANIMITAT.

EDUCACIÓ, MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, CULTURA I FESTES

9. Aprovar, si procedeix, la Moció que presenta el PSC-CP, per l’adhesió al Manifest “En defensa de la Memòria democràtica”.
NO S’APROVA.
VOTS EN CONTRA: ERC.
VOTS A FAVOR: PSC-CP.
VOTS D’ABSTENCIÓ: MOVEM, JUNTS.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
10. Junta de Govern Local núm. 26/2023, de data 18 de juliol de 2023.
11. Junta de Govern Local núm. 27/2023, de data 25 de juliol de 2023.
12. Junta de Govern Local núm. 28/2023, de data 22 d’agost de 2023.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

13. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia, del núm. 1287 al núm. 1446 de 2023
Mocions de control.

14. Mocions de control.

Precs i preguntes.

15. Prec presentat pel grup municipal CM, per reclamar més manteniment de la vegetació del municipi.

16. Prec presentat pel grup municipal MR-MTE-C, perquè es publiquin, a les xarxes socials, les ofertes de feina de l’Ajuntament de Roquetes, amb un màxim de 3 dies des de la convocatòria.