El dimarts 31 d’agost de 2021 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 10/2021, corresponent al mes d’agost.

A l’ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA.

ALCALDIA.

1. Aprovació acta Ple ordinari núm. 9 de data 27 de juliol de 2021.

APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA.

2. Fixació de les dues festes locals de Roquetes per a l’any 2022.
Dijous 14 d’abril i dilluns 4 de juliol.

APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Moció per a la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021, presentada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Moció referent a la liquidació del model de finançament de l’exercici 2020 que presenta el grup municipal d’ERC.

APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Moció de reprovació als bancs i la retirada de les quotes abusives que presenta el grup municipal MOVEM ROQUETES.

APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

6. Aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici 2020.

APROVAT PER MAJORIA
Vots a favor: ERC, Movem, Regidor no adscrit.
Vots d’abstenció: Junts, PSC-CP.

7. Donar compte del Pla anual de control financer 2021

8. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del SEGON trimestre de 2021, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

9. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al SEGON trimestre 2021.

10. Donar compte de l’informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al SEGON trimestre 2021.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.

11. Acta de la Junta de Govern Local núm. 19/2021 de data 20 de juliol de 2021

12. Acta de la Junta de Govern Local núm. 20/2021, de data 27 de juliol de 2021

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia
13. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia del núm. 904 al núm. 1071 de 2021

Donar compte de les Resolucions de Presidència
14. Dació de compte Decrets de Presidència del núm. 38 al núm.43/2021

MOCIONS DE CONTROL
PRECS I PREGUNTES