El dilluns 30 d’octubre de 2023 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Extraordinari número: 17/2023.

ORDRE DEL DIA:

1. ALCALDIA
Motivació de la convocatòria de sessió extraordinària del Ple, en virtut de l’article 80.1 del ROF.

SERVEI A LES PERSONES

2. Aprovar, si procedeix, la Moció per sol·licitar el reforçament dels recursos en Salut Mental, que presenta el grup municipal PSC-CP, i a la que s’ha adhereix, el grup municipal CM.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Aprovar, si procedeix, la Moció per la gestió territorial en l’àmbit de Salut a les Terres de l’Ebre, que presenta el grup municipal ERC-AM.
APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS l SEGURETAT CIUTADANA

4. Aprovar, si procedeix, el Pla Antifrau de l’Ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Aprovar, si procedeix, la Moció sobre la guerra entre Israel i Hamàs i per la fi del conflicte entre Israel i Palestina, que presenta el grup municipal ERC-AM.
APROVAT PER UNANIMITAT.

GESTIÓ AMBIENTAL l EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

6. Aprovar, si procedeix, el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima.
APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA l ACTIVITAT ECONÒMICA

7. Aprovar inicialment, si procedeix, l’expedient de modificació de crèdit extraordinari núm. 15/2023, finançat amb baixes de crèdit.
APROVAT PER UNANIMITAT.

8. Aprovar, si procedeix, el reintegrament de l’aportació municipal a Junts per Roquetes i per La Ravaleta.
APROVAT PER UNANIMITAT.