Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Roquetes celebrat el dimecres 12 d’abril de 2023.
 
ORDRE DEL DIA:
 
TURISME, ESPORTS I GESTIÓ AMBIENTAL.
 
1. Aprovar inicialment, si procedeix, l’establiment del servei públic de piscina coberta i gimnàs municipal de Roquetes i el seu Reglament regulador.
APROVAT PER UNANIMITAT.
 
EDUCACIÓ, CULTURA FESTES I COMUNICACIÓ.
 
2. Sol·licitar, si procedeix, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, autorització per crear, mitjançant conveni, una llar d’infants, de titularitat municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.
 
3. Aprovar inicialment, si procedeix, el Reglament regulador de l’organització, funcionament i ús dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.
 
HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.
4. Donar compte del Pla anual de control financer 2023.