Programes

Plens Ajuntament

Ple Extraordinari del 16 de març de 2017 a l'Ajuntament de Roquetes.

Ple Extraordinari del 16 de març de 2017 a l'Ajuntament de Roquetes.

El dijous 16 de març de 2017 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes un Ple Extraordinari on a l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts: 1. Declarar la urgència d'aquest Ple atès el que estableix l'art. 79.1 del R.O.F. APROVAT PER UNANIMITAT. 2. Urbanisme 2.1. Aprovar, si procedeix, verificació del Text Refós, amb el compliment de les prescripcions de la Comissió d'Urbanisme Terres de l'Ebre (CUTE), de data 29 de novembre de 2016, de la modificació puntual del PGOU de Roquetes consistent en la creació de nova Clau 4e 1 i regulació d'altres aspectes normatius de la Clau 4e. APROVAT PER UNANIMITAT.

Data publicació: 17/03/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del regidor de CiU, Joan Salvatella, Ple Extraordinari 16-03-17.

Declaracions del regidor de CiU, Joan Salvatella, Ple Extraordinari 16-03-17.

Declaracions del regidor de CiU, Joan Salvatella Roijals, del Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de març, celebrat el 16-03-17.

Data publicació: 17/03/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Ple Ordinari - 28 de febrer de 2017.

Ple Ordinari - 28 de febrer de 2017.

El dimarts 28 de febrer de 2017 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el ple Ordinari corresponent al mes de febrer. El regidor del PP, Joaquim Llopis, va excusar la seva absència per motius de salut. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts: 1. Aprovar si procedeix, esborranys actes anteriors - número 13/2016, de data 29 de novembre de 2016 - número 14/2016, de data 13 de desembre de 2016 - número 15/2016, de data 29 de desembre de 2016 APROVADES PER UNANIMITAT. 2. Qualitat de Vida 2.1. Aprovar, si procedeix, protocol i conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i SOREA. APROVAT PER UNANIMITAT. 3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana 3.1. Aprovar, si procedeix, moció de suport al sector agroalimentari català que presenten els grups municipals d'ERC, CiU,PSC i PxC. APROVAT PER UNANIMITAT. 3.2. Aprovar, si procedeix, moció d'adhesió al Pacte Nacional pel referèndum que presenten els grups municipals d'ERC, CiU, i EiPR-E. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, EiPR - Vots d'abstenció: PSC - Vots en contra: PxC. 4. Hisenda 4.1. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 01/2017 RC. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PxC - Vots d'abstenció: PSC, EiPR. 4.2. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 02/2017. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PxC - Vots d'abstenció: PSC, EiPR. 4.3. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart trimestre de 2016, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 4.4. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre 2016. 4.5. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre 2016. 4.6. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al quart trimestre 2016. 5. Control dels òrgans de govern 5.1. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents: - Relació Resolucions d'Alcaldia número 9/2016 (del número 793/2016 al número 801/2016) - Relació Resolucions d'Alcaldia número 2/2017 (del número 28/2017 al número 82/2017) 5.2. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents: - Relació Resolucions de Presidència número 2/2017 (del número 3/2017 al número 9/2017) 6. Mocions de control 7. Precs i preguntes

Data publicació: 01/03/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu de PxC, Ramon Martí, Ple Ordinari 28-02-17.

Declaracions del Portaveu de PxC, Ramon Martí, Ple Ordinari 28-02-17.

Declaracions del portaveu d’EiPR, Ramon Martí Moragrega, del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de febrer, celebrat el 28-02-17.

Data publicació: 01/03/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Pàgina 1 de 116


Següent Última

Antena Caro