Programes

Plens Ajuntament

Ple Ordinari - 25 d’abril de 2017.

Ple Ordinari - 25 d’abril de 2017.

El dimarts 25 d’abril de 2017 es va celebrar a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Roquetes el ple Ordinari corresponent al mes d’abril. El regidor d’EiPR, Josep Bertomeu, va excusar la seva absència per motius laborals. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts: 1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors - Número 1/2017, de data 31 de gener de 2017 - Número 2/2017, de data 28 de febrer de 2017 - Número 3/2017, de data 16 de març de 2017 - Número 4/2017, de data 28 de març de 2017 APROVAT PER UNANIMITAT. 2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana 2.1. Aprovar, si procedeix, revisió padró municipal d'habitants (amb una xifra de 8.118 habitants). APROVAT PER UNANIMITAT. 2.2. Aprovar, si procedeix, moció de rebuig a qualsevol transvasament d'aigua de l'Ebre fora de la seva conca natural, que presenten els grups municipals d'ERC, CiU i PSC a l'ajuntament de Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT. 3. Urbanisme 3.1. Aprovar, si procedeix, verificació del Text refós, amb el compliment de les prescripcions de l'acord de la CUTE de data 23 de març de 2017, de la modificació puntual del PGOU de Roquetes, consistent en la creació de nova Clau 4e.1, i regulació d'altres aspectes normatius de la Clau 4e. APROVAT PER UNANIMITAT. 4. Control dels òrgans de govern 4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents: - núm. 9/2017, de data 7 de març de 2017 - núm. 10/2017, de data 14 de març de 2017 - núm. 11/2017, de data 21 de març de 2017 - núm. 12/2017, de data 28 de març de 2017 - núm. 13/2017, de data 4 d'abril de 2017 4.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents: - Relació Resolucions d'Alcaldia número 4/2017 ( del número 171/2017 al número 220/2017) 4.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següents: - Relació de Resolucions de Presidència número 4/2017 ( del número 12/2017al número 13/2017) 5. Mocions de control 6. Precs i preguntes

Data publicació: 26/04/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu de PSC, Pere Romagosa, Ple Ordinari 25-04-17.

Declaracions del Portaveu de PSC, Pere Romagosa, Ple Ordinari 25-04-17.

Declaracions del Portaveu del PSC, Pere Romagosa Folch, del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes d'abril, celebrat el 25-04-17.

Data publicació: 26/04/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Ple Ordinari - 28 de març de 2017.

Ple Ordinari - 28 de març de 2017.

El dimarts 28 de març de 2017 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el ple Ordinari corresponent al mes de febrer. El regidor de CiU, Joan Salvatella, va excusar la seva absència per motius familiars. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts: 1. Cultura, Ensenyament i Joventut 1.2. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Roquetes en relació amb el projecte de servei comunitari. APROVAT PER UNANIMITAT. 2. Qualitat de Vida 2.1. Aprovar, si procedeix, adhesió al manifest del 8 de març de 2017, Dia Internacional de la Dona. APROVAT PER UNANIMITAT. 2.2. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per al funcionament del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 2017. APROVAT PER UNANIMITAT. 2.3. Aprovar, si procedeix, adhesió al conveni entre la Diputació de Tarragona, i la fundació Futbol Club Barcelona per a regular la concessió d'una subvenció per a dur a terme el projecte FutbolNet a la demarcació de Tarragona, l'any 2016. APROVAT PER UNANIMITAT. 3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana 3.1. Aprovar, si procedeix, moció que presenta el grup socialista de l'ajuntament de Roquetes per instar al Govern Espanyol per la reforma de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR, PxC, - Vots d'abstenció: PP. 3.2. Aprovar, si procedeix, moció que presenta el grup socialista de l'ajuntament de Roquetes sobre la reinversió del superàvit i la reforma del sostre de despesa als municipis. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR - Vots d'abstenció: PP, PxC. 3.3. Aprovar, si procedeix, moció per al foment del canvi de model energètic: subministrament elèctric procedent 100% d'energies renovables per a l'edifici de l'ajuntament de Roquetes que presenta el grup municipal d'EiPR-E. ES VA RETIRAR DE L'ORDRE DEL DIA PER DEBATRE AL PROPER PLE. 3.4. Aprovar, si procedeix, moció per instar al Govern de l'Estat a eliminar la taxa de reposició d'efectius en la funció pública que presenta el grup municipal d'EiPR-E. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR, PxC, - Vots d'abstenció: PP. 4. Hisenda 4.1. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia 146/2017 de 13 de març de 2017, referent a l'Adhesió de l'Ajuntament de Roquetes al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, amb el que s'estableix el Pla extraordinari d'assistència financera local 2017. 4.2. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia número 147/2017 referent al pla pressupostari a mig termini per als exercicis 2018 a 2020. 4.3. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent a l'exercici 2016, previst a l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 4.4. Donar compte de l'informe d'Intervenció referent al compliment del principi d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016, el compliment de la regla de la despesa i del límit del deute. 5. Control dels òrgans de govern 5.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents: - núm. 48/2016, de data 27 de desembre de 2016 - núm. 49/2016, de data 29 de desembre de 2016 - núm. 1/2017, de data 10 de gener de 2017 - núm. 2/2017, de data 17 de gener de 2017 - núm. 3/2017, de data 24 de gener de 2017 - núm. 4/2017, de data 31 de gener de 2017 - núm. 5/2017, de data 7 de febrer de 2017 - núm. 6/2017, de data 14 de febrer de 2017 - núm. 7/2017, de data 21 de febrer de 2017 - núm. 8/2017, de data 28 de febrer de 2017 5.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents: - Relació Resolucions d'Alcaldia número 3/2017 ( del número 83/2017 al número 170/2017) 5.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents: -Relació Resolucions de Presidència número 3/2017(del número 10/2017 al número 11/2017) 6. Mocions de control 7. Precs i preguntes

Data publicació: 29/03/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu de PxC, Ramon Martí, Ple Ordinari 28-03-17.

Declaracions del Portaveu de PxC, Ramon Martí, Ple Ordinari 28-03-17.

Declaracions del portaveu d’EiPR, Ramon Martí Moragrega, del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de març, celebrat el 28-03-17.

Data publicació: 29/03/2017

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Pàgina 1 de 118


Següent Última

Antena Caro