Programes

Plens Ajuntament

Declaracions del Portaveu d'ERC - Sisco Ollé. Ple Extraordinari i urgent de Roquetes - 30-11-18.

Declaracions del Portaveu d'ERC - Sisco Ollé. Ple Extraordinari i urgent de Roquetes - 30-11-18.

Declaracions del portaveu d’ERC, Sisco Ollé Garcia, del Ple Extraordinari i urgent de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat el 30-11-18.

Data publicació: 03/12/2018

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del Portaveu del PDeCAT - Josep Codorniu. Ple Extraordinari i urgent de Roquetes - 30-11-18.

Declaracions del Portaveu del PDeCAT - Josep Codorniu. Ple Extraordinari i urgent de Roquetes - 30-11-18.

Declaracions del portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu Suñer, del Ple Extraordinari i urgent de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat el 30-11-18.

Data publicació: 03/12/2018

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Declaracions del portaveu d'EiPR - Josep Bertomeu. Ple Extraordinari i urgent de Roquetes - 30-11-18

Declaracions del portaveu d'EiPR - Josep Bertomeu. Ple Extraordinari i urgent de Roquetes - 30-11-18

Declaracions del portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu Curto, del Ple Extraordinari i urgent de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat el 30-11-18.

Data publicació: 03/12/2018

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Ple Extraordinari i urgent de l'Ajuntament de Roquetes celebrat el 30 de novembre de 2018.

Ple Extraordinari i urgent de l'Ajuntament de Roquetes celebrat el 30 de novembre de 2018.

El divendres 30 de novembre de 2018 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes, un Ple Extraordinari i urgent amb els següents punts a l'ordre del dia: ORDRE DEL DIA 1. Hisenda 1.1. Aprovar, si procedeix, proposta definitiva de modificacions d'ordenances fiscals per a l'exercici 2019. APROVAT PER MAJORIA. Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC. Vots d’abstenció: PSC. Vots en contra: EiPR. 1.2. Aprovar, si s'escau, la delegació a favor de la Diputació de Tarragona de les facultats en matèria de gestió tributària, recaptació en període voluntari i en període executiu i la inspecció de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses explotadores. APROVAT PER UNANIMITAT. 1.3. Ratificar, si procedeix, acord Comissió paritària de data 29-11-2018 referent a establir els criteris per aplicar per a l'assignació individualitzada del complement de productivitat del 0,3% al personal al servei de l'Ajuntament de Roquetes, de conformitat amb el que estableix l'article 18.dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat. APROVAT PER UNANIMITAT. 1.4. Ratificar, si procedeix, acord Comissió paritària de data 29-11-2018 referent a complementar les prestacions a percebre pel personal funcionari i el personal laboral al servei de l'Ajuntament de Roquetes, en les situacions d'incapacitat temporal, de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional 54a de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat. APROVAT PER UNANIMITAT.

Data publicació: 03/12/2018

Multimèdia

Reprodueix l'Àudio Reprodueix el Vídeo

Pàgina 1 de 147


Següent Última

Antena Caro